Agenda (incl evenementen)

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

"Geachte Collega,

Door my worden pogingen aangewend om te komen tot oprichting eener vrywillige brandweer in deze gemeente. Nu meen ik my te herinneren dat in Uwe gemeente reeds jarenlang een vrywillige brandweer bestaat die goed functioneert. Mocht dit inderdaad het geval zyn dan zou ik zeer op prys stellen zoo mogelyk van U nadere gegevens ontvangen omtrent deze brandweer o.a voor wat betreft de samenstelling, de leiding, de kosten of de brandweer beschikt over eigen middelen b.v door toekenning van en jaarlykse subsidie uit de gemeentekas, belooning van de leden der brandweer, de alarmeering, de brandbluschmiddelen enz.


By voorbaat hartelykesten dank."

Bovenstaande is de originele tekst uit 1937

Op 4 maart 1937 werd door de burgemeester op deze wijze de eerste stap gezet om tot een georganiseerde brandweer te komen voor de gemeente Stein (de woonkernen Stein. Veldschuur en de Maasband) De burgemeester richtte zich met deze brief tot enkele collega's van een gemeente die reeds beschikten over een brandweerkorps. De reacties werden verwerkt, o.a door de gemeente opzichter Bossing, en leidde tot concept statuten.

Begin januari 1938 wordt het college van B&W officieel in kennis gesteld van het initiatief tot oprichting van een vrijwillige brandweer in hun gemeente Stein.

De algemene ledenvergadering van de vereniging in oprichting, gehouden op 4 februari 1938 stelt deze concept statuten vast. De vereniging bestaat nu nog niet officieel omdat artikel 36 bepaalde,

"Deze statuten treden in werking op den dag volgende op dien waarop deze statuten door den Burgemeester zijn goedgekeurd."

Door de burgemeester werd de benodigde goedkeuring verleend op 5 februari 1938. De eerste dag waarop de statuten in werking traden was dus 6 februari 1938. Dus de gemeente Stein had een brandweer.

De doelstelling van de brandweer was voor 1938 zeer vooruitstrevend te noemen. Zo was al voorzien dat behalve brandbestrijding ook ingezet moest worden voor andere zaken in het algemeen belang zoals bij ongevallen en rampbestrijding.

Om lid te worden van de brandweer moest men aan een aantal zaken voldoen. Men moest inwoner van Stein zijn een onbesproken gedrag hebben, minstens 18 en hoogstens 50 jaar zijn en lichamelijk geschikt zijn. Bij de oprichting waren er 16 leden met een leeftijd tussen 18 en 42 jaar. Met als Dhr Bossing als commandant. In 1938 waren veel zelfstandige ondernemers als spuitgast, in de jaren 50 vond er een verschuiving plaats naar vakmensen in loondienst. In de jaren 60 maakten veel medewerkers van de dienst gemeentewerken het grootste deel uit van het brandweer personeel.Het commando wisselde begin jaren 50, Dhr LA. Bossing werd als commandant opgevolgd door Dhr Zeelenberg. Eind jaren 70 voorzag de leiding van de brandweer op korte termijn een tekort aan brandweerlieden, dit als gevolg van natuurlijk verloop. In juli 1978 werden nieuwe leden gezocht onder de mannelijke bewoners van Stein. Deze werving leverde 60 kandidaten op waarvan er zo'n 30 werden aangesteld als aspirant. Het korps telde in 1979 ongeveer 40 leden, dit aantal liep snel terug naar ongeveer 30 leden. Midden jaren 80 waren ernog zo'n 24 leden over. Door het wegvallen van de B.B kregen alle gemeenten een uitbreiding van taken. Om gezamenlijk de weggevallen taken te kunnen uitvoeren moesten de meeste korpsen in de regio een aantal manschappen kunnen leveren voor deze regionale inzet. Hierdoor moest het personeels bestand weer naar 30. Onder leiding van P.F.G. van der Sande werden de brandweertaken opgelegd aan de gemeente Stein tot april 1993 behartigen tezamen met een ondercommandant en 2 blusgroepen elk met 2 bevelvoerders. In de jaren voor zijn vertrek zijn en aantal vernieuwingen als gevolg van de gewijzigde brandweer regelgevingen en inzichten doorgevoerd. Zo kwam er in oktober 1990 een nieuwe Tankautospuit. De kazerne verhuisde van de Industrieweg naar de Stadhouderslaan welke officieel op 1 september 1991 in gebruik werd genomen. Een belangrijke wijziging in de taken van de brandweer was de toevoeging van hulpverlening bij ongevallen. Het benodigde materieel een Hulpverleningsvoertuig met alle moderne technische gereedschappen moest nog even op zich laten wachten. Dit was de taak van Dhr J.J. van Bree die eerst als interim commandant daarna als parttime functie het officieel commando kreeg. Kort hierna kwam het nieuwe Hulpverleningsvoertuig. En werd veel aandacht besteed aan de persoonlijke beschermings middelen als uitrukkleding, helmen en persluchttoestellen.

 

Zoeken